ટેક્સ એટલે શું છે? Direct ટેક્સ અને Indirect ટેક્સ સંપૂર્ણ માહિતી

હેલો મિત્રો આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજ ના અમારા નવા બ્લૉગમાં, મિત્રો આજે આપણે વાત કરવા જઇ રહ્યા છે. ટેક્સ એટલે શું છે? Direct ટેક્સ અને Indirect ટેક્સ સંપૂર્ણ માહિતી… Read more

પેટ્રોલ અને ડીઝલનો GST માં સમાવેશ સરકાર શા માટે કરતી નથી. સંપૂર્ણ માહિતી જાણો

હેલો મિત્રો આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારા આજ ના નવા બ્લૉગમાં, મિત્રો આજે આપણે વાત કરવા જઇ રહ્યા છે. પેટ્રોલ અને ડીઝલનો GST માં સમાવેશ સરકાર શા માટે કરતી નથી… Read more

RTI (Right To Information)એક્ટ ની તમામ માહિતી, શું તમે આર. ટી. આઈ કરવા માગો છો?

હેલો મિત્રો આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારા આજ ના નવા બ્લૉગમાં, મિત્રો આજે આપણે વાત કરવા જઇ રહ્યા છે. આર.ટી.આઈ અંગે સંપૂર્ણ જાણકારી મિત્રો, આપણા દેશમાં સરકારી કામોમાં ખુબ જ… Read more

વિદેશ થી ભારત આવતા મસાફરો માટે કસ્ટમ ડ્યૂટી પર એક મોટી જાહેરાત

હેલો મિત્રો આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે અમારા આજ ના નવા બ્લૉગમાં, મિત્રો આજે આપણે વાત કરવા જઇ રહ્યા છે કસ્ટમ ડ્યુટી ભરવા માટે કોઈ રોકડ નથી ? તેના બદલે તમારા… Read more