પ્લાસ્ટિક મિત્ર કે શત્રુ

આપણે રોજબરોજ ના જીવન માં સૌથી વધારે ઉપયોગ પ્લાસ્ટિકનો કરીએ છીએ. બજાર માં જતી વખતે, વિવિધ ચીજવસ્તુઓની ખરીદી વખતે ટૂંકમાં ઘરમાં,બહાર , ઓફીસ વગેરે જગ્યાએ આપણે પ્લાસ્ટિકને પ્રથમ પસંદ કરીએ… Read more