ટેક્સ એટલે શું છે? Direct ટેક્સ અને Indirect ટેક્સ સંપૂર્ણ માહિતી

હેલો મિત્રો આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે આજ ના અમારા નવા બ્લૉગમાં, મિત્રો આજે આપણે વાત કરવા જઇ રહ્યા છે. ટેક્સ એટલે શું છે? Direct ટેક્સ અને Indirect ટેક્સ સંપૂર્ણ માહિતી… Read more

How to access your laptop and desktop from mobile phone

Desktop software: http://remotedesktop.google.com/access Mobile app: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.chromeremotedesktop To install the app on your Android phone, simply go to the Google Play Store and press the Install button. Now, you’ll have to do the… Read more